Duálne vzdelávanie

Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania
Praktické vyučovanie bude poskytované v priestoroch zamestnávateľa Metales, s. r. o., M. R. Štefánika 44, 026 01 Dolný Kubín.
Teoretické vyučovanie bude poskytované v Strednej odbornej škole polytechnickej, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín – Kňažia.

Praktické vyučovanie bude zamestnávateľ poskytovať v 2., 3. a 4. ročníku v čase 07:00 do 14:00 ranná zmena, od 14:00 do 21:00 poobedná zmena od pondelka do piatka, každý druhý kalendárny týždeň. Teoretické vyučovanie bude škola poskytovať od pondelka do piatka, každý druhý kalendárny týždeň, podľa rozvrhu vyučovania určeného školou.

Možnosť pracovného uplatnenia

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v 4-ročnom učebnom odbore 2411 K mechanik nastavovač a v odbore 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.

Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: pracovná činnosť zodpovedajúca povolaniu 2411 K mechanik nastavovač a povolaniu 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.

Výhody pre študenta:
– mesačné štipendium od spoločnosti
– odmena za produktívnu prácu počas praxe v spoločnosti
– úhrady ubytovania v internátoch a cestovných náhrad počas praxe v spoločnosti
– pripravenosť absolventa školy na výrobný systém zamestnávateľa
– školenia na moderných technológiách priamo vo výrobnom procese spoločnosti
– možnosť podpísať so zamestnávateľom budúcu pracovnú zmluvu už počas školy
Hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka
Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:
– osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v ktorom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje (povinné plnenie zamestnávateľa)
– posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje
– stravovanie u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa – 3,60 €/1 obed
– úhradu nákladov na ubytovanie žiaka v školskom internáte – 10 €/mesiac v čase praktického vyučovania
– cestovné náhrady v súlade so zákonom o cestovných náhradách za cestovné za dopravu žiaka z miesta trvalého bydliska do strednej odbornej školy, miesta výkonu praktického vyučovania a školského internátu a späť a zo školského internátu do strednej odbornej školy a miesta výkonu praktického vyučovania a späť a to vždy pri účasti na praktickom vyučovaní v Metales, s. r. o. predloží bločky na úhradu na pokladni spoločnosti Metales, s. r. o.
Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie:
Podnikové štipendium je pre jednotlivé ročníky denného štúdia:
2. ročník   40 €
3. ročník   40 €
4. ročník   40 €
Odmenu za produktívnu prácu je pre jednotlivé ročníky denného štúdia:
2. ročník     3,20 – 4,25 €/ výkonová Nhodina
3. ročník     3,20 – 4,25 €/ výkonová Nhodina
4. ročník     3,20 – 4,25 €/ výkonová Nhodina
Poskytované finančné zabezpečenie je upravené interným predpisom zamestnávateľa a vnútprným poriadkom pre duálne a neduálne vzdelávanie.
KRITÉRIÁ PRE VÝBER ÚSPEŚNÝCH UCHÁDZAČOV URČENÉ ZAMESTNÁVATEĽOM:
Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:
– pohovoru s uchádzačom
– hodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ
Ďalšie informácie určené zamestnávateľom
Zamestnávateľ poskytne žiakovi sučebnou zmluvou benefity zodpovedajúce benefitom poskytovaným zamestnancom zamestnávateľa:
– voľné vstupenky do plavárne Aqua relax Dolný Kubín
– voľné vstupenky na kultúrne predstavenia v MSKS Dolný Kubín
– účasť na strojárenských veľtrhoch v Nitre a Brne
– možnosť zúčastniť sa na firemných podujatiach (futbalový turnaj)