QUALITY
Quality is verified by 3D measuring devices. The input inspection, inter-operation inspection and output inspection are regularly carried out by an independent quality control department. The company management focuses on quality control, applying the established certified QMS (Quality Management System) according to EN ISO 9001:2015 and ISO 3834-2:2006, including development with technical support of individual processes and their resources.
The company uses the latest CNC machining and software technology – Auto CAD, Edge CAM , Fanuc and Heidenhain control system.
We use various measurement techniques:
 • Coventional measuring equipment (callipers, micrometers, bore gauges, precision calibres and others
 • Digital meters (abrasivity tester, micrometers, supito indicators, hollow trims, surface thickness meters, hardness testers)
 • 3D measuring device ZEISS CONTURA
To obtain accurate measuring results the ZEISS technology uses:
 • Active scanning for collecting of a large number of data
 • Automatic decision-making devices, graphical navigation of a user and effective interface between a user and measuring machine
 • Immediate identification of dimensions, a shape and a position
 • Functionally directed control by means of a ring or a cylindrical calibre
 • Measuring range X× Y×Z [mm] 850×1150×600
 • Measurement uncertainty of lenght [μm] 1.size 0,3 + L/1000 2. / 3. size: 0,4 + L/1000
KVALITA
Kvalita je overovaná prostredníctvom 3D meracích zariadení. Vstupná kontrola, medzioperačné kontroly a výstupná kontrola je prevádzaná pravidelne nezávislým kontrolným oddelením. Manažment spoločnosti je zameraný na riadenie kvality, kde má vytvorený certifikovaný QMS (systém manažérstva kvality) podľa EN ISO 9001:2015 a EN ISO 3834-2:2006 vrátane vývoja s technickým zabezpečením jednotlivých procesov a ich zdrojov.
Firma využíva najnovšie technológie CNC opracovania a softvérového vybavenia – AutoCAD, EdgeCAM, riadiace systémy Fanuc a Heidenhain.
Využívame rôzne techniky merania:
 • Konvenčné meradlá – posuvné meradlá, mikrometre, dutinometre, presné kalibre a iné
 • Digitálne meradlá – drsnomery, mikrometre, supitá, dutinové triobory, merače hrúbky povrchových úprav, tvrdomery
 • 3D meracie zariadenie ZEISS CONTURA
Technológia ZEISS pre maximálne presné výsledky merania využíva:
– Aktívne skenovanie pre zber veľkého množstva dát
– Automatické rozhodovacie pomôcky, grafické navádzanie užívateľa a efektívne rozhranie medzi užívateľom a meracím strojom
– Okamžité určenie rozmerov, tvaru a polohy
– Funkčne orientovaná kontrola krúžkovým alebo válčekovým kalibrom
– Merací rozsah X x Y x Z [mm] 850 x 1150 x 600
– Neistota merania dĺžky [μm] 1.rozm. 0,3 + L/1000 2. / 3. rozm.: 0,4 + L/1000